Kolektīvā iepirkšanās portāla http://www.shopland.lv/ izmantošanas Līgums un tā noteikumi

Līgumā izmantotie termini:

Sabiedrība – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tradex”, reģ. nr. LV40103996164, juridiskā adrese: Saulkalne 24-23, Saulkalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117. AS "Swedbank", SWIFT/BIC: HABALV22, konta nr. LV16HABA0551041757065. Tālr.: +371-20888881, e-pasts: info@shopland.lv .

Akcija – laika periods, kura beigas norādītas Portālā un kurā Lietotājiem  iespējams iegādāties Kuponus.

Kupons – Produkta pirkuma apliecinājums ar unikālu reģistrācijas numuru pirkuma identificēšanai, kas Lietotājam dod tiesības saņemt Produktu no Pārdevēja  atbilstoši sniegtajai un Portālā norādītajai informācijai/aprakstam.
Kupona izmantošanas termiņš – laika periods, kas norādīts Akcijas piedāvājumā, līdz kuram Lietotājs ir tiesīgs apmainīt Kuponu pret Produktu. Pakalpojuma gadījumā Kupona izmantošanas termiņš ir laika periods, līdz kuram Lietotājs ir tiesīgs apmainīt Kuponu pret Produktu un saņemt pakalpojumu.
Noteikumi – šie Portāla lietošanas noteikumi, kas kļūst par Kupona pirkuma līgumu pēc tam, kad Lietotājs tos ir apstiprinājis un veicis samaksu par Produktu.
Produkts – Pārdevēja nodrošināts pakalpojums un/vai prece, kas Akcijā tiek piedāvāts Portālā. 
Portāls – kolektīvās iepirkšanās interneta portāls www.shopland.lv.
Pārdevējs  – www.shopland.lv .

Piegādātājs – www.shopland.lv publicēto preču un/vai pakalpojumu pārdevējs/pakalpojuma nodrošinātājs.

Līgums – starp Pircēju  un Pārdevēju  noslēgtais distances pirkuma līgums, kura noteikumi atrodami http://www.shopland.lv/noteikumi/ .

Pircējs – persona, kura reģistrējusies Portālā un kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Kuponu, kā arī persona, kura vēlas apmainīt vai ir apmainījusi Kuponu pret Produktu.

Standarta cena – preces un/vai pakalpojuma pilnā cena bez atlaidēm.

Akcijas cena – preces un/vai pakalpojuma cena eiro ar tajā iekļautajiem visiem nodokļiem un nodevām, kas ir spēkā pirkuma veikšanas brīdī, kuru Pircējs maksā Pārdevējam.

Ietaupījums – eiro un/vai procentos izteiktais ietaupījums starp standarta un akcijas cenu.

Minimālais pārdoto kuponu skaits – minimālais, Pārdevēja noteiktais, kuponu skaits, kas Pircējiem jānopērk izmantojot vietni www.shopland.lv, lai piedāvājums stātos spēkā.

Maksimālais realizējamo kuponu skaits – maksimālais kuponu skaits, kurus var realizēt vienas Akcijas ietvaros.

Trešā persona - jebkura persona, kura nav Līguma puse.

Atteikuma veidlapa – Pārdevēja sagatavota veidlapa atteikumu  tiesību  izmantošanas gadījumā.

Līguma noslēgšana

1. Līgums stājas spēkā un uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad persona atver,  reģistrējas vai izdara pirkumu interneta vietnē www.shopland.lv

2. Noslēdzot Līgumu, Pircējs apstiprina, ka ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko un/vai psihotropu vielu ietekmē.

www.shopland.lv  lietošana

3. Pircējs apņemas lietot www.shopland.lv tikai un vienīgi tam mērķim, kādam tā izveidota – lai veiktu kolektīvo iepirkšanos. Citiem mērķiem lapu lietot aizliegts.

4. Reģistrējoties www.shopland.lv , persona apņemas norādīt patiesu informāciju par sevi, ievadot informāciju attiecīgajos reģistrācijas formas laukos.

5. Ērtību labad mājas lapai var piekļūt izmantojot www.draugiem.lv pasi un Facebook Connect.

6. Aizliegts norādīt trešās personas datus. Sods par nepatiesas informācijas sniegšanu, sākot no brīdinājuma līdz IP adreses bloķēšanai, lai liegtu piekļuvi mājas lapai. Atsevišķos gadījumos informācija var tikt nodota arī tiesībsargājošajām institūcijām.

7. Iespēja komentēt ir paredzēta tikai konkrētā Produkta apspriešanai. Tiks dzēsti komentāri, kuru saturā būs necenzēti vārdi, personas godu un cieņu aizskaroši, neattieksies uz konkrēto Produktu.

8. Jebkurā brīdī Pircējs ir tiesīgs pieprasīt savu datu dzēšanu no Portāla.

Akcijas noteikumi

9. Akcija stājas spēkā ar tās publicēšanas brīdi www.shopland.lv un ir spēkā līdz piedāvājumā norādītajam termiņam.

10. Akcija ilgst līdz piedāvājumā norādītā datuma plkst. 00:00 vai līdz brīdim, kad ir sasniegts maksimālais realizējamo kuponu skaits – atkarībā, kurš no apstākļiem iestājas agrāk.

11. Līgums izpildāms 30 (trīsdesmit)  dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis pasūtījumu no Pircēja, izņemot gadījumu, kad Pircējs un Pārdevējs precīzi un nepārprotami vienojušies par citu pasūtījuma izpildes termiņu – norādītais Kupona izmantošanas termiņš, tad Pārdevēja pienākums ir piegādāt preci līdz šim termiņam.

12. Akcijai var būt norādīts minimālais pārdoto Kuponu skaits, kas ir nepieciešams, lai piedāvājums stātos spēkā. Ja minimālais pārdoto Kuponu skaits nav sasniegts, Pārdevējs var nenodrošināt Pircējam pārdoto Produktu, taču Pārdevējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akcijas beigu datuma atgriezt samaksātos naudas līdzekļus Pircējam. Pircējam, nenotikušas akcijas rezultātā, nav jāraksta iesniegums par naudas atgriešanu, Pārdevējs veiks atmaksu uz Pircēja kontu.

13. Ja Pārdevējs nevar izpildīt Līgumu tādēļ, ka pasūtītā prece nav pieejama, viņam par to jāinformē Pircējs un jāatmaksā Pircējam visa veiktā iemaksa 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis pasūtījumu no Pircēja.

14. Sabiedrībai ir tiesības izbeigt Akciju pirms norādītā termiņa, ja Piegādātājs nenodrošina vai nepienācīgi nodrošina savas saistības attiecībā uz Kuponu apmaiņu pret Produktu, lai izvairītos no zaudējumu radīšanas Pircējam un/vai Sabiedrībai.

15. Noteikumu 14.punkta gadījumā Pārdevējs var piegādāt Pircējam ekvivalentu preci vai pakalpojumu par ekvivalentu cenu, ja Pircējs ir ticis par to skaidri un saprotami informēts. Ja šajā gadījumā Pircējs izmanto šajos noteikumos paredzētās atteikuma tiesības, izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pārdevējs.

16.Ja Pircējs nesaņem preci Līgumā noteiktajā termiņā un vairs nav ieinteresēts Līguma izpildīšanā (piem., pasūtījuma izpildes termiņa ievērošana patērētājam bija tik svarīga, ka preces piegāde kaut arī ar nelielu novēlošanos zaudē jēgu un šāda novēlota piegāde nenozīmē Līguma izpildi), tad Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma (atteikt pasūtījumu), saņemot atpakaļ samaksāto maksu.

17. Pircējs tiek aicināts pēc iespējas saudzīgāk atvērt preces iepakojumu un pēc iespējas atgriezt preces ar iepakojumu atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā.

Kupona iegāde

18. Spiežot uz pogas „Pirkt”, Pircējs piekrīt pirkt izvēlēto Produktu un maksāt par to norādīto cenu.

19. Pēc tam, kad Pārdevējs būs saņēmis elektronisku apstiprinājumu par veiksmīgu Akcijas cenas samaksu, tas uz Pircēja norādīto e-pasta adresi nosūtīs darījumu apliecinošu dokumentu – Kuponu. Par Kupona nesaņemšanu Pircējs steidzami informē Pārdevēju uz e-pastu. Sabiedrība atbildi sniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Pircēja paziņojuma saņemšanas brīdi.
20. Pircējs apņemas saņemto Kuponu izdrukāt un iesniegt to Pakalpojuma sniedzējam/Pārdevējam pie Produkta saņemšanas.

21. Ja Kupons netiek apmainīts pret Produktu līdz Kupona izmantošanas termiņa pēdējai dienai (ieskaitot), tad uzskatāms, ka Pircējs ir atteicies no Kupona izmantošanas, un Pircējs zaudē tiesības saņemt Produktu. Šādā gadījumā Pārdevējs nekompensē Pircējam izdevumus par Kupona iegādi.

22. Ja Produkts ir pasākums, koncerts, ceļojums, nodarbība vai tml., kas notiek konkrētā datumā/-os, tad Pircējam Kupons ir jāapmaina pret Produktu ne vēlāk kā līdz attiecīgajam notikumam, ja vien Akcijas piedāvājumā nav norādīts citādāk.
23. Pārdevējs nenes atbildību par Pircējam radītajiem zaudējumiem nozaudēta vai nozagta Kupona izmantošanas gadījumā. Par šo faktu Pircējs rakstiski uz e-pastu informē Pārdevēju.

24. Pircējam ir pienākums neizpaust informāciju trešajām personām par Kuponu un tā unikālo numuru, jo Produkta saņemšanu nodrošina Kupona unikālais numurs. Ja trešā persona ir uzzinājusi Kupona unikālo numuru, tad šai trešajai personai ir iespēja saņemt Produktu. Pircējam ir tiesības nodot trešajām personām Kuponu, ja Pircējs vēlas, lai šī trešā persona veiktu Kupona apmaiņu pret Produktu (piemēram, dāvinājuma gadījumā).

25. Tā kā maksājumi par Kuponiem notiek bezskaidras naudas veidā, tad maksājumu apstrādi nenodrošina Sabiedrība, bet trešās personas (bankas), tāpēc Sabiedrība nevar ietekmēt un neatbild par maksājumu apstrādātāju iespējamām kļūdām.

26. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā ir atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai var būt nodarīti Sabiedrībai.
Atteikuma tiesības

27. Pircējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā  no Produkta pirkuma dienas vai no Produkta vai Produkta daļas saņemšanas dienas, paziņojot par to Pārdevējam, nosūtot pa pastu uz juridisko adresi rakstveidā noformētu iesniegumu vai Atteikuma veidlapu uz e-pastu par atteikuma tiesību izmantošanu. Iesniegumam jāpievieno izdrukāts nopirktais Kupons.

28.Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pircējs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par paklapojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.

29. Pircējs  nosūta Produktu atpakaļ Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam  vai nodod to Pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā  14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad  nosūtījis Pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam  atteikuma veidlapu vai iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Pārdevēja adrese A.Čaka iela 52, Rīga, LV-1011. Produktam jāpievieno maksājuma dokuments. Produkta atgriešana var notikt ar pasta sūtījumu un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz Pircējs. . 
30.Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja  atteikuma veidlapu, atmaksā  Pircējam viņa samaksāto naudas summu.

31.Pircējs ir atbildīgs par Produkta kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Līdz ar to ieteicams ar Produktu apieties saudzīgi.

32. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgā Produkta neatbilstību Līguma noteikumiem, tad Pircēja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar Produkta atgriešanu atpakaļ.

33. Ja Pircējs atdod atpakaļ Produktu tādēļ, ka Produkts neatbilst Līguma noteikumiem, un Produktu  atgriež par saviem līdzekļiem, tad Pārdevējam 7 (septiņu) dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas, jākompensē Pircējam arī ar Produkta atgriešanu saistītās izmaksas.

34. Atgriežot Produktu, kuram ir garantija, Pārdevēja pienākums ir nodot Produktu uz garantijas remontu vai profilaksi, noskaidrojot defekta iemeslu. Produkta garantijas sniedzējs, garantijas termiņš norādīts Produkta Kuponā. Pēc garantijas remonta vai profilakses slēdziena saņemšanas, Pārdevējs nosūta informāciju Pircējam  uz e-pastu par datumu un laiku, kad Pircējs var saņemt Produktu atpakaļ. Izdevumus, kas saistīti ar Produkta saņemšanu atpakaļ, sedz Pārdevējs.

35. Gadījumā, ja pēc garantijas remonta vai profilakses, konstatēts, ka Produkts nav turpmāk izmantojams, Pārdevējs  bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14  (četrpadsmit) dienu laikā atgriež pirkuma maksu Pircējam uz kontu. Pārdevējs var piedāvāt Pircējam citu analoģisku Produktu samaksātās summas apmērā.

36. Pircējs piekrīt, ka atteikuma tiesības nevar tikt piemērotas Akcijām, kurās tiek pārdoti pakalpojumi, kurus plānots sniegt noteiktā dienā un laikā.

37. Ja Pircējs  izmanto atteikuma tiesības, tad Pārdevējam aizliegts no patērētāja pieprasīt līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību sakarā ar atteikuma tiesību izmantošanu.

38. Pircējam ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst patērētāja vajadzībām un vēlmēm. Ja patērētājs ir atvēris iepakojumu, tad atteikuma tiesības nav izmantojamas tādām Produktu kategorijām, kā ar higiēnu saistītas preces, uzturā patērējamas lietas, parfimērija, skuvekļi un kosmētika, dažādas vielas (smēres, pastas, lakas, šķidrumi, šampūni utt.), vienreizlietojamas lietas. Atteikuma tiesības nav izmantojamas arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

39. Pārdevējs nodrošina Pircēju ar 
Atteikuma veidlapu, kas izmantojama, atsakoties no kupona vai   Produkta un/vai pakalpojuma, kas saņemts apmaiņā pret iegādāto kuponu.

40. Detalizētāk par distances tirdzniecības noteikumiem variet iepazīties Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā: www.ptac.gov.lv.

41 . Atteikuma tiesības nevar izmantot

- Ja esat iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu un atvēris tā iepakojumu.;

- Ja Jums tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli.;

- Ja Jūs slēdzat līgumu, kas saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem.;

- Ja Jūs līgumu esat noslēdzis izsolē.;

- Ja Jums tiek piegādātas pārtikas preces, dzērieni un citas tūlītēja patēriņa preces.;

- Ja Jūs noslēdzat līgumu par izmitināšanos vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanas vai izklaides pasākumiem, kurus jums jāsaņem noteiktā dienā un laika posmā (piemēram, koncerta biļetes, dzimšanas dienas svinību organizēšana).;

- Ja Jūs iegādājaties lietas, kas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma vai ir neatvietojamas, arī tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (piemēram, mēbeles pēc individuāla pasūtījuma).;

- Ja Jūs noslēdzat līgumu par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma izpilde ar Jūsu piekrišanu ir sākusies pirms 14 dienu termiņa beigām, kā arī pakalpojuma sniedzējs ir Jūs informējis par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību.;

- ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

- ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

Garantija

42. Uz visām www.shopland.lv iegādātajiem Produktiem darbojas Pārdevēja solītā Produkta garantija. Garantijas dokuments ir Kupons, kas ir par pamatu prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju. Pircējs piesaka prasījumu uz garantiju, iesniedz  Pārdevējam  Kuponu un nodod  Pārdevējam konkrēto Produktu. Lietotājs piesaka garantiju klātienē adresē A.Čaka iela 52, Rīga, LV-1011 vai var izmantot pasta pakalpojumus prasījuma pieteikšanai. Papildus skatīt 34.un 35.punktus.

43.  Pārdevējs ir tiesīgs veikt Pircēja personīgo datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē ar mērķi nodrošināt nevainojumu kolektīvās iepirkšanās pakalpojumu www.shopland.lv.

45. Pircēju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA Tradex, reģ. Nr. LV40103996164, juridiskā adrese: Saulkalne 24-23, Saulkalne, Salaspils pag., Salaspils nov., LV-2117.
46. Pārdevējs garantē, ka Pircēja personīgā informācija netiks nodota trešajām personām, taču tajā pat laikā Pircējs saprot un piekrīt, ka viņa personas dati var tikt nodoti trešajām personām gadījumos, kas paredzēti Latvijas Republikas likumdošanā.

47. Noslēdzot šo Līgumu, Pircējs nepārprotami dod piekrišanu Pārdevējam izmantot faksimilu, automātisko atbildētāju un citus distances saziņas līdzekļus, kurus izmantojot iespējams individuāls kontakts ar Pircēju, vai reklāmas materiālu, jaunumu, atgādinājumu saņemšanai e-pastā un/vai īsziņu veidā uz mobilo tālruni.

48. Jebkurā brīdī Pircējs ir tiesīgs atteikties no komercinformācijas saņemšanas, un Pārdevēja pienākums ir pēc iespējas īsākā laikā, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, dzēst Pircēja datus no komercinformācijas saņemšanas sarakstiem.

Citi noteikumi

49.Aktuālie kolektīvās iepirkšanās portāla www.shopland.lv izmantošanas Līguma un tā noteikumi Pircējam ir pieejami www.shopland.lv vai pēc pieprasījuma var tikt nosūtīti uz Pircēja e-pasta adresi.

50. Pārdevējs nodrošina kvalitatīvu piedāvājumu izvietošanas savā vietnē, bet strīdu gadījumos palīdz patērētājiem atrisināt strīdu ar preču pārdevējiem, pakalpojumu sniedzējiem pēc labākās gribas. Ja tomēr visas domstarpības nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tad neatrisinātie strīdi tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

51. Šie noteikumi sastādīti latviešu valodā un klientu ērtību labad pārtulkoti arī krievu valodā. Domstarpību risināšanas gadījuma par pamatu tiks izmantoti noteikumi latviešu valodā.

52. Ja Pircējs vienlaicīgi pērk vairākus Produktus, piegāde jāatzīmē un maksa par piegādi jāveic tikai vienu  reizi. Šādā gadījumā, ja Akcijai noteikti atšķirīgi Kupona izmantošanas termiņi, Pārdevējs Produktus piegādei sagatavos un nodos nosūtīšanai līdz ar vēlākās Akcijas noslēgšanās brīdi.

Apstprināti

2016.gada 18.aprīlī

SIA „Tradex” valdeSaglabāt noteikumu PDF formātā Atteikumu veidlapa PDF formātā